Viet Film Fest express our solidarity with WGA, SAG-AFTRA and our community of creatives. Writers and actors unequivocally deserve a living wage, and actors deserve the absolute right to own their likeness, without compromise or exception.

For over 30 years, VAALA has uplifted artists in screen, literature, music, theatre, and visual arts in the Vietnamese creative community. Through 20 years of Viet Film Fest, VAALA has strived to spotlight and highlight those in both the independent and international spaces. Given our work and the history of Vietnamese people and the Vietnamese diaspora, we understand how important artists are in telling our stories, our experiences, and, most of all, our history. There is no film and television industry without the valuable contributions of writers and actors.

TO LEARN MORE

WGA On Strike | wgacontract2023.org

SAG-AFTRA TV/Theatrical/Streaming Strike | sagaftrastrike.org

HOW TO SUPPORT 

Donate to the Entertainment Community Fund | entertainmentcommunity.org

###

Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) và Viet Film Fest bày tỏ sự đoàn kết đối với Nghiệp Đoàn Kịch Tác Gia Hoa Kỳ (Writers Guild of America-WGA), Nghiệp Đoàn Diễn Viên (SAG-AFTRA), và những nghệ sĩ gốc Việt sinh hoạt trong lĩnh vực điện ảnh. Những nhà viết kịch bản và diễn viên rõ ràng xứng đáng có lương đủ để sống, và diễn viên xứng đáng có quyền tuyệt đối sở hữu hình ảnh của họ, mà không cần tương nhượng hoặc phải ở vào một trường hợp ngoại lệ.

Trong hơn 30 năm, VAALA đã hỗ trợ các nghệ sĩ gốc Việt trong lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật tạo hình, văn học, âm nhạc, và kịch nghệ. Thông qua 20 năm hoạt động của Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest), VAALA luôn nỗ lực đề cao sự sáng tạo  của các nghệ sĩ người Việt. Từ những kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cũng như nhìn vào lịch sử của người Việt hải ngoại, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của những nghệ sĩ trong việc dùng nghệ thuật để kể chuyện của chúng ta, trải nghiệm của chúng ta, và hơn hết là lịch sử của chúng ta.

Không có ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình nào mà không có sự đóng góp giá trị từ những nhà viết kịch bản và diễn viên.

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT 

WGA On Strike | wgacontract2023.org

SAG-AFTRA TV/Theatrical/Streaming Strike | sagaftrastrike.org

HỖ TRỢ 

Đóng góp vào quỹ Entertainment Community Fund | entertainmentcommunity.org

Categories: Festival News

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *